Bezpečnostní upozornění

Informace pro spotřebitele

Svíčky a vonné vosky nejsou kosmetické produkty!

Upozornění: Vonné i esenciální oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůže a očí. Mohou způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí. Některé vonné a esenciální oleje nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy, malé děti a zvířata.

Svíčky v souladu s nařízením EU jsou označeny etiketami, které se řídí aktuálním nařízením Evropské unie. Jejich použití a obsah jsou dané zákonem. Bezpečnostní opatření najdete zespodu na obalu svíčky. Může se stát, že dojde k odlepení bezpečnostní etikety ze svíčky, proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.

Norma ČSN EN 15494, tato norma určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Povinné bezpečnostní informace

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat. 

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.  

Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit. 


Volitelné bezpečnostní informace

Neumísťujte svíčky do průvanu.

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.

Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm. V případě, že Vám svíčka kouří, zkraťte opět knot.

Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.

Vždy používejte svícen.

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky. Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.

Nepohybujte svíčkou během hoření.

Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.

Nehaste tekutinami.

Svíčky ani jejich části nekonzumujte. 

Alergeny v přírodních esenciálních olejích

Jedná se o složky, které mohou způsobit citlivým lidem kožní reakci. Převážné většině populace tyto látky nezpůsobí žádnou reakci, nicméně těm, kteří trpí citilivou kůží a alergiemi, ulehčí život. Nová evropská legislativa jim má pomoci s vyznáváním se v produktech. Má jim pomoct se alergenním složkám vyhnout. 

Alergeny, které se nacházejí v esenciálních olejích:

 • Citronellol - Citronella (Cymbopogon nardus)Růže eo (Rosa x damascena)
 • Geraniol - Citronella (Cymbopogon nardus), Růže eo (Rosa x damascena)
 • Linalool - Bergamot (Citrus bergamia)
 • Benzyl alcohol - Jasmín (Jasminum sp.)
 • Benzyl benzoate - Jasmín (Jasmunum grandiflorum)
 • Coumarin - Levandule (Lavandula angustifolia – méně než 0,22%)
 • Farnesol - Citronella (Cymbopogon nardus)

VAROVÁNÍ

SVÍČKA SVĚŽÍ MYSL.

Nebezpečné látky:

bergamot (není vhodné pro těhotné ženy), červený pomeranč, zelený čaj

Bergamot: 

 • Hlavní komponenty: Limonene, Linalyl acetate, Linalool, Gamma-Terpinene, Beta-Pinene
Nebezpečné komponenty k etiketování: dipenten Myrcene 3,7-dimethylokta-2,6-dienal 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol alpha-Pinene dl-Citronellol 4-Methyliden-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexan 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene 2,6-Octadien-1-ol-3,7-dimethylacetate

Standardní věty o nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H315 Dráždí kůži
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte

VAROVÁNÍ

SVÍČKA HARMONIE.

Nebezpečné látky:

Borovicový olej, citronellový olej (není vhodné pro těhotné ženy)

Bor. olej:

 • Hlavní komponenty:Alpha-Pinene, Beta Pinene, Limonene
Nebezpečné komponenty k etiketování: l-.alpha.-Pinene 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene beta-Pinene dipenten Terpinolene beta-Caryophyllene Myrcene Eucalyptol Longifolene

Standardní věty o nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H315 Dráždí kůži
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte

VAROVÁNÍ

SVÍČKA LÁSKYČAS.

Nebezpečné látky:

Nebezpečné komponenty k etiketování: 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol dipenten dl-Citronellol 3,7-dimethylokta-2,6-dienal 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate 3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ole Menthone d,l-Isomenthone alpha-Pinene

Standardní věty o nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H315 Dráždí kůži

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetřen 

VAROVÁNÍ

SVÍČKA KVĚTINOVÉ OPOJENÍ.

Nebezpečné látky:

Nebezpečné komponenty k etiketování: 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol dipenten Eucalyptol kumarin beta-Caryophyllene 2,6-Octadien-1-ol-3,7-dimethylacetate 3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ole 6,6-Dimethylbicyclo-(3,1,1)-2-heptene-2-ethanol Terpinolene, 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, piperonal cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol Nerol Linalyl acetate 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone

Standardní věty o nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H315 Dráždí kůži

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 

VAROVÁNÍ

SVÍČKA PROBUZENÍ.

Nebezpečné látky:

Nebezpečné komponenty k etiketování: 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate 3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ole 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol Nerol alpha-hexylcinnamic aldehyde dipenten 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one dl-Citronellol 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one 3,7-dimethylokta-2,6-dienal

Standardní věty o nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H315 Dráždí kůži

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetřen